تیم اجرایی همایش توسعه‌دهندگان وب ایران

ما اومدیم تا نقشی توی استانداردسازی وب ایران داشته باشیم

دوستانی که در این همایش ما را یاری کرده اند

مجید علوی زاده
مجید علوی زاده
صابر ونکی
صابر ونکی
رضا حافظی
رضا حافظی
افسون بهرامی
افسون بهرامی
آرمان حاجی زاده
آرمان حاجی زاده
عرفان صمدبین
عرفان صمدبین
مصطفی درخشان
مصطفی درخشان
ریحانه تحویلی
ریحانه تحویلی
آنیتا معروفی
آنیتا معروفی
سینا صادری
سینا صادری
میکائیل اندیشه
میکائیل اندیشه
فاطمه زندیان
فاطمه زندیان
سمیرا خداداد
سمیرا خداداد
فرشته ابوحمزه
فرشته ابوحمزه
مهسا کیانی
مهسا کیانی